Company Info
Jiangmen Z & X Plastic Products Co. , Ltd.

Street Address: Xiacun Industrial Estate, Hetang, Pengjiang

City: Jiangmen

Province: Guangdong

Country/Region: China

View Contact Details