Company Info
Changzhou Hai Yu Lai Machinery Factory

Street Address: Panjia Industry Zone, Xueyantown, Changzhou, Jiangsu, P. R. China

City: Changzhou

Province: Jiangsu

Country/Region: China

View Contact Details