Company Info
Ningbo Puze Electromechanical Co. , Ltd.

Street Address: Guangzhou North Main Road113, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China

City: Guangzhou

Province: Guangdong

Country/Region: China

View Contact Details