Company Info
Shenzhen Jixin Micro Motor Co. , Ltd

Street Address: Shajing

City: Shenzhen

Province: Guangdong

Country/Region: China

View Contact Details