Company Info
ChangWei Electronic Equipment Manufactory

Street Address: Building 2, Gang Hua Xing Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Town, Shenzhen, China

City: Shenzhen

Province: Guangdong

Country/Region: China

View Contact Details